CONCURS ESPOT

Sex Education Film Festival > CONCURS ESPOT
banner concurs

Participa per tenir la possibilitat que el teu treball sigui seleccionat com a espot oficial de la quarta edició del Sex Education Film Festival.

L’espot guanyador s’exhibirà a la 4a edició del Sex Education Film Festival del 29 de gener al 3 de febrer de 2024 (ambdós inclosos), a totes les xarxes socials del festival, al web del festival i a tots aquells mitjans de comunicació a on es promocioni el festival per mitjà de l’agència de comunicació del festival (l’any passat vam obtenir més de 60 impactes mediàtics).

OBJECTE

L’associació Sex Education Film Festival (en endavant SEFF), amb domicili social a Sabadell, Carrer Lepant 89 – CP 08203 i amb CIF G67887026, organitza, amb la col·laboració de l’ESCAC, un concurs que té com a objecte la producció d’un espot de vint segons (20’’) sobre educació sexual per a la 4a edició del Sex Education Film Festival, per tal que representi aquest festival en tota la seva campanya publicitària.

OBJECTIU

La iniciativa té, entre els seus objectius, fomentar la participació activa del públic a la 4a edició i incrementar el reconeixement de marca del SEFF.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació dels projectes començarà el dia 1 d’agost de 2023 i finalitzarà el dia 10 de desembre de 2023 a les 23:59 hores.

PREMIS

 • Dues cintes de gravació Kodak color negativa 16MM 
 • Passes gratis a tots els dies del festival amb un acompanyant.
 • Una visita als espais de rodatge del parc audiovisual.

DINÀMICA D’INSCRIPCIÓ AL CONCURS

Per poder participar en el concurs cal:

 1. Emplenar el formulari disponible en aquest enllaç https://shorturl.at/ABHY2
 2. Enviar per wetransfer a la direcció d’email info@sexeducationfestival.com l’arxiu de vídeo corresponent.

L’usuari serà el responsable de la veracitat de les dades facilitades i el SEFF es reservarà el dret d’excloure aquells usuaris que hagin pogut falsejar les dades o proporcionar-les de manera incorrecta, sense perjudici de les altres accions que puguin derivar-se conforme a dret.

A efectes del concurs, només es consideraran vàlids els formularis de registre amb tots els camps obligatoris degudament emplenats.

Els participants que no compleixin tots els requisits que s’indiquen en aquestes bases seran exclosos automàticament.

Totes les propostes de vídeo hauran de ser creacions originals i inèdites i de propietat exclusiva del participant.

El participant serà el responsable d’obtenir les autoritzacions necessàries de la imatge, la veu i el nom de totes les persones que apareguin en el vídeo, així com dels autors de la música i de les imatges que, en el seu cas, contingui el vídeo. En cas d’aparèixer-hi menors, hauran de comptar amb l’autorització dels seus pares o tutors legals. Totes aquestes autoritzacions permetran al SEFF la lliure explotació dels vídeos participants en totes les plataformes de promoció del festival.

No es consideraran els vídeos que, a criteri del SEFF:

 • Puguin contenir imatges ofensives o que atemptin contra els valors del SEFF.
 • Vulnerin o puguin vulnerar drets d’autor i/o copyright o llicències, així com altres drets patrimonials o personals de tercers.

REQUISITS TÈCNICS DEL VÍDEO

La durada del vídeo promocional ha de ser de 20 segons (20’’).

Els requisits tècnics que han de complir els vídeos inscrits són els següents:

 • Resolució: entre 720P i 1080P
 • Format (un dels següents): .mov, .mpeg, .avi (si és possible, amb compressió H264).
 • Pes màxim de l’arxiu: 2GB.

SISTEMA DE SELECCIÓ DEL GUANYADOR

Un jurat integrat per membres del SEFF escollirà el vídeo guanyador tenint en compte l’originalitat de la idea creativa i la coherència de la realització amb els objectius promocionals del vídeo.

El premi pot quedar desert en el cas que cap dels vídeos proposats compleixi amb els objectius.

Només hi haurà un sol guanyador entre tots els participants, al qual es comunicarà l’adjudicació del premi per correu electrònic, en un termini de 5 dies hàbils a partir del 10 de desembre de 2023.

El guanyador haurà d’acceptar el premi de forma expressa dins dels 15 dies hàbils posteriors a la seva comunicació.

En cas que el SEFF no aconsegueixi contactar amb el guanyador en els terminis establerts o en el cas de la no acceptació del premi per part d’aquest, el guanyador perdrà tots els drets adquirits a través d’aquest concurs. El SEFF recorrerà a les reserves, per ordre d’aparició, de la llista elaborada per decisió del jurat per a aquest efecte.

Els participants, en cas de resultar guanyadors, autoritzen al SEFF a publicar el seu nom en qualsevol comunicació vinculada amb el concurs.

DRETS SOBRE EL VÍDEO GUANYADOR

Sense perjudici dels drets morals que corresponen a l’autor, el guanyador cedeix al SEFF els drets d’explotació en exclusiva sobre el vídeo presentat, en qualsevol modalitat i suport coneguts (televisions, canals on-line, xarxes socials, premsa i totes les altres plataformes de promoció contemplades pel SEFF), per a tot el món i per un període indefinit.

Concretament, el guanyador cedeix al SEFF els drets de reproducció, transformació, distribució, doblatge i comunicació pública, en tot tipus de suport i mitjançant la utilització de qualsevol procediment de reproducció tècnica d’imatge, total o parcial, o sistema d’explotació, sense més limitacions que les derivades de la Llei de propietat intel·lectual vigent, sigui quina sigui la forma de transmissió del vídeo, incloent-hi expressament Internet i la realització d’obres derivades.

S’entén que el premi atorgat al guanyador inclou la remuneració per la cessió dels drets contemplada en el paràgraf anterior, per la qual cosa el guanyador no podrà reclamar al SEFF cap altra contraprestació per la cessió de drets sobre el vídeo.

El SEFF tindrà l’obligació d’identificar l’autor, llevat que aquest indiqui el contrari, en la utilització posterior dels vídeos per part del SEFF o de tercers autoritzats per aquesta. El nom complet del productor figurarà en els crèdits.

Els participants garanteixen que:

 • Són propietaris dels vídeos transferits o tenen la llicència en exclusiva de tots els drets necessaris a l’empara d’aquestes bases.
 • Tenen la llicència de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial i dels drets d’imatge de tercers que puguin aparèixer en els seus vídeos, així com de la música que s’hi reprodueixi.
 • Poden cedir en exclusiva al SEFF tots els drets d’explotació sobre aquests vídeos per a tots els usos mencionats al punt dels DRETS SOBRE ELS VÍDEOS D’EXPLOTACIÓ d’aquesta convocatòria.

Així mateix, tots els participants accepten indemnitzar al SEFF o tercers autoritzats per aquesta a fer ús d’aquest material, en cas de reclamació basada en violacions de drets de la propietat intel·lectual i industrial o d’imatge comeses sobre tercers.